AZ „Anyák napi nyereményjáték” HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

A Zimmezum Kft. (Dr. Antal János képviseletében) „Anyák napi nyereményjáték” néven online nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték Dr. Antal János Facebook oldalán keresztül érhető el.

 1. Szervező és Lebonyolító

Az „Anyák napi nyereményjáték” elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója a Zimmezum Kft. (Dr. Antal János képviseletében; székhely: 6222 Csengőd, Kossuth Lajos 18.) (a továbbiakban: Szervező). A fent említett Játék szervezésében a Facebook tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs.

 

 1. Részvételi feltételek

A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik regisztrált, saját Facebook profillal rendelkező felhasználók és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, illetve érvényes személyi igazolvánnyal rendelkeznek (a továbbiakban: Játékos). Részvételüket a jelen Játékszabályzat nem zárja ki, amennyiben megfelelnek a játékmechanizmus alábbi feltételeinek:

 • Dr. Antal János Facebook oldalán közzétett promóciós posztban kértek szerint a poszt alá írt hozzászólással (kommenttel) választ ad és
 • a válaszadással elismeri, hogy teljes körűen megismerte és feltétel nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzatot (a továbbiakban: Játékszabályzat).

 

A Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és tulajdonosai, valamint e személyeknek a hatályos Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt több Facebook profillal, vagy csapatban, vagy nem valós Facebook karakterrel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárhatja a Játékból. A kizárás fentieken kívüli egyéb eseteit jelen Játékszabályzat 7. pontja részletezi.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. A Játék időtartama

A Játék 2021. április 23. 14 óra 00 perc 00 másodperckor indul és 2021. május 2. 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.

 

 1. A Játék menete

A Játékosoknak Dr. Antal János Facebook oldalán a Játék kezdetén közzétett promóciós posztban kértek szerint egy nevet kell írniuk a poszt alá írt hozzászólással személyes Facebook profiluk használatával. A Pályázat akkor minősül teljesnek, amennyiben a Játékos a posztban kértek szerint hozzászól (kommentel) és hozzászólása sikeresen megjelenik a promóciós Facebook poszt alatt. Egy Játékos csak egy hozzászólásával vesz részt a sorsoláson. A Játék végén megtartandó véletlen kiválasztásos gépi sorsoláson a fentebb leírt módon pályázó Játékosok vesznek részt, akik közül nyertesként egy Játékos kerül kisorsolásra az 5. pont szerint. Szervező jogosult a beérkezett Pályázatok megvizsgálására, hogy azok megfelelnek-e a jelen Játékszabályzat 2. és 4. pontjában meghatározott feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Pályázatok érvénytelenek, így azok a Játékban nem vehetnek részt. A Pályázatok hiányosságáért, hibájáért, késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 1. Nyeremény

Nyeremény: 1 db ortopédiai szakorvosi vizsgálat, melynek értéke 26.000 Ft és ami előzetes bejelentkezést követően, Dr. Antal János magánrendelésének keretében, a Wáberer Medical Centerben (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) használható fel.

A sorsolás időpontja: 2021. május 3.

A sorsolás módja: véletlen kiválasztásos gépi sorsolás, 2 tagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.

 

 1. Nyertes értesítése és nyeremény átvétele

A nyertest Szervező a sorsolás napján Facebook kommentben értesíti nyerésének tényéről a promóciós poszt alatt, majd a nyeremény átvételének részleteivel kapcsolatban Facebook üzenetben egyeztet Szervező és a nyertes Játékos. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– a Szervező megkeresésére (Facebook komment) 5 munkanapon belül nem válaszol;

– alapos okkal feltehető, hogy több és/vagy hamis Facebook profillal játszott annak érdekében, hogy jogosulatlan előnyre tegyen szert;

– alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;

– jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

A nyeremény felhasználásának feltétele, hogy a nyertes igazolja a személyazonosságát, amennyiben ő maga használja fel a nyereményt vagy a nyertes által Szervező részére előzetesen, írásban megadott nyeremény felhasználó személy, igazolja személyazonosságát. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos reklamációt nem fogad el. A beküldött Pályázatok a jelen játékszabályzat 3. pontjában rögzített Játék lezárásának napját követően további 30 napig megőrzés alatt állnak, ez idő alatt van lehetősége a Játékosoknak az esetleges egyéb (nem a nyereménnyel kapcsolatos) reklamációik megtételére. A nyeremény kereskedelmi forgalomba nem hozható, semmilyen módon nem értékesíthető tovább, illetve készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja.

 

 1. Felelősségi szabályok

A Szervező kizárja felelősségét minden, a Dr. Antal János Facebook oldalt, illetve az azt működtető szervert ért bárminemű támadás esetére. Tehát amennyiben a Dr. Antal János Facebook oldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményüket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok/e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a https://www.facebook.com/drantaljanos domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a Dr. Antal János Facebook oldalának részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Pályázatába a Játékos azonnali kizárását eredményezi. Ha a Játékos a Pályázat beküldése során bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező kizárja felelősségét a kapcsolódó Facebook oldalak rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy csak korlátozottan használható. Ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Játékos regisztrációjának valótlan adatok szolgáltatása, illetve a kapcsolódó Facebook-aloldalakat vagy -szervereket ért külső támadás folytán keletkezett rendszerhiba miatti elmaradásáért a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. A Dr. Antal János Facebook oldalt létrehozó és adminisztráló Szervező a rendelkezésükre álló eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. Dr. Antal János Facebook oldalához való csatlakozás, illetve a kapcsolódó aloldalak használata során, vagy az anyaoldal (https://www.facebook.com) nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért a Szervező nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a kapcsolódó Facebook-aloldalakhoz történő csatlakozáshoz, a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

 

 1. Adatkezelés

A Zimmezum Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) az általa szervezett nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelése vonatkozásában az alábbi tájékoztatást nyújtja.

I. A nyereményjátékot szervező Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Cégneve: Zimmezum Kft.

Székhelye: 6222 Csengőd, Kossuth Lajos 18.

Telefonszáma: +36 30 695 3854

E-mail címe: antal.janos.dr(kukac)gmail.com

Online elérhetősége: https://www.drantaljanos.hu/

II. Nyereményjáték rövid leírása:

A nyereményjátékot az Adatkezelő „Anyák napi nyereményjáték” megnevezéssel szervezi az Adatkezelő Facebook oldalán (https://www.facebook.com/drantaljanos). A játékosnak a játék kezdetén közzétett promóciós posztban feltett kérdésre a poszt alá írt hozzászólással kell válaszolnia személyes Facebook profilja használatával. Játékos a hozzászólásával részt vesz a játék végén megtartandó véletlen kiválasztásos gépi sorsoláson.

A részletes játékszabályzat az Anyák napi nyereményjáték linken érhető el.

III. Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a játékos önkéntes hozzájárulása, amelyhez a játékban történő önkéntes részvétellel kifejezetten hozzájárul.

IV. Kezelt adatok körének meghatározása: a játékos Facebook profiljának nyilvános adatai, valamint a nyertes: neve, e-mail címe, telefonszáma.

V. Személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése.

VI. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos feladatokat ellátó megbízott partnerei.

VII. Személyes adatok tárolásának időtartama: a sorolás végelszámolásáig.

Az adatkezelés a Játékban való önkéntes részvételen és hozzájáruláson alapul. Azok, akik a Játékban részt vesznek, Pályázatuk beküldésével tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • Szervező, mint adatkezelő, a Játékos által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a Játékkal összefüggésben, illetve a nyeremény felhasználásának érdekében a jelen Játékszabályzatban írtak szerint kezelje. A személyes adatokból a Szervező adatbázist nem képez, azok a Játék lezárulása utáni 30 nap elteltével (a nyertes adatait kivéve) törlésre kerülnek;
 • nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával történik.

 

 1. Egyéb szabályok

Jelen Játékszabályzat elérhető az Anyák napi nyereményjáték linken. A Szervező a Játék keretein belül nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Csengőd, 2021. április 23.

Zimmezum Kft.

Szervező